ESP | CAT logo instagram

Política de Protecció de Dades

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES


L’objectiu d’aquesta política és informar els interessats sobre els diferents tractaments de dades personals realitzats per ALBERT ESPELT MANRIQUE, FUNDACIÓ PRIVADA (en endavant, “FUNDACIÓ ALBERT”), de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (“RGPD”).

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS? 

FUNDACIÓ ALBERT (que es troba domiciliada al Carrer Numància, 185, 1ª planta, C.P. 08034, Barcelona, amb N.I.F. G-66395666 e inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.877) és l’únic responsable del tractament de les seves dades personals i ha adoptat els nivells de seguretat i de protecció de les dades personals legalment requerits, així com la implementació de mitjans tècnics al seu abast per tal d’evitar la pèrdua, l’ús indegut, l’alteració, l’accés no autoritzat o el robatori d’aquestes dades.

COM S’OBTENEN LES SEVES DADES PERSONALS? 

Es recullen informació i dades personals de les següents maneres:

 • Quan la informació ens la proporcioni vostè, per exemple, en omplir els nostres formularis en format físic (o electrònic) a les instal·lacions de FUNDACIÓ ALBERT o ens la fa arribar a través de correu postal, e-mail, etc. O bé contacta amb nosaltres via telefònica o per qualsevol altre mitjà.
 • Automàticament, quan vostè utilitzi la nostra web o xarxes socials. Gran part de la informació automàtica es recull mitjançant cookies i tecnologies similars. Per a més informació, consulti la nostra Política de Cookies.
 • Quan ens les proporcionen els nostres col·laboradors.

AMB QUINES FINALITATS SÓN TRACTADES LES SEVES DADES PERSONALS?

 

Segons el cas, tractarem les seves dades de caràcter personal amb les següents finalitats:

USUARIS DE LA FUNDACIÓ

 • Prestar els serveis propis de la FUNDACIÓ ALBERT.
 • Atendre les sol·licituds, queixes o incidències traslladades a través dels canals de contacte de la FUNDACIÓ ALBERT.
 • Reportar/comunicar, quan sigui necessari, a les autoritats competents.
 • Complir amb les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat.
 • Per a protegir i exercir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol tipus.

VOLUNTARIS

 • Gestió de la relació amb els voluntaris compromesos amb l’entitat.
 • Enviament de comunicacions relacionades amb l’activitat de la FUNDACIÓ ALBERT i gestió de la participació dels voluntaris en les mateixes.
 • Complir amb les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat.
 • Per a protegir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol tipus.

DONANTS

 • Gestió de las donacions realitzades a favor de la FUNDACIÓ ALBERT.
 • Per a verificar la seva identitat, evitant així possibles errors en las accions com a donant.
 • Complir amb les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat.
 • Per a protegir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol tipus.

COL·LABORADORS

 • Gestió de la relació establerta amb els col·laboradors compromesos amb la FUNDACIÓ ALBERT.
 • Complir amb les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat.
 • Per a protegir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol tipus.

CANDIDATS A OFERTES DE FEINA O POSTULANTS ESPONTANIS

 • Gestionar la candidatura del postulant.
 • Enviament de comunicacions relatives a l‘estat del procés de selecció.
 • Enviament de comunicacions relatives a noves ofertes de feina que realitzem; sempre i quan ens ho hagi autoritzat el candidat.
 • Per a protegir i exercir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol tipus.

USUARIS DE LA WEB DE FUNDACIÓ ALBERT

 • Entendre el comportament dels usuaris dins de la web amb la finalitat de detectar possibles atacs informàtics a la nostre web.
 • Reportar/comunicar, quan sigui necessari, a les autoritats competents.
 • Complir amb les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat.
 • Per a protegir i exercir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol mena.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES? 

En compliment de l’article 6.1 del RGPD, els informem que la base de legitimació per al tractament de les seves dades serà una (o més d’una) de les següents:

 • L’existència d’una relació contractual o conveni signat amb l’interessat.
 • L’interessat ha donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o més finalitats específiques.
 • El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
 • El tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat que requereixi la protecció de dades personals, en particular quan l’interessat sigui un menor.

QUANT DE TEMPS ES CONSERVARAN LES SEVES DADES? 

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb les finalitats per a les quals van ser recopilades inicialment.

Una vegada que les dades deixin de ser necessàries per al tractament en qüestió, s’hauran de mantenir degudament bloquejades per, si escau, posar-les a disposició de les autoritats competents, d’acord amb el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de la relació mantinguda i /o els terminis de conservació previstos legalment.

En el cas del currículum, conservarem les dades durant el període màxim d’un any a comptar des de la recepció del mateix, excepte que el candidat ens hagi autoritzat a mantenir les seves dades per un període de conservació major al que s’ha indicat.

A QUI PODEM COMUNICAR LES SEVES DADES? 

A ningú, excepte que comptem amb el seu consentiment, sigui necessari per a la prestació del servei requerit a la FUNDACIÓ ALBERT, estigui legalment previst o hi hagi un requeriment d’una autoritat competent en la matèria que ens obligui a fer-ho.

QUINS DRETS TENEN EN RELACIÓ AMB EL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES? 

Podrà exercir en qualsevol moment i de forma totalment gratuïta els drets d’accés, rectificació i supressió, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se al mateix, sol·licitar-ne la portabilitat (sempre que sigui tècnicament possible) o retirar el consentiment prestat.

Amb tal finalitat podrà utilitzar els formularis habilitats per la FUNDACIÓ ALBERT, o bé dirigir un escrit a la direcció postal o correu electrònic indicats anteriorment. En qualsevol cas, la seva sol·licitud haurà d’acompanyar una fotocòpia del seu D.N.I. o document equivalent, amb la finalitat d’acreditar la seva identitat.

En cas que senti vulnerats els seus drets quant a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), a través del seu web: www.aepd.es.

QUÈ PASSA AMB EL TRACTAMENT DE DADES A LES XARXES SOCIALS? 

Les Xarxes Socials formen part del dia a dia de molts usuaris d’Internet, i per a ells la FUNDACIÓ ALBERT ha creat diferents perfils en algunes d’elles.

El tractament de les dades que es porti a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de FUNDACIÓ ALBERT es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyessin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

FUNDACIÓ ALBERT tractarà les dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats o serveis del prestador, així com per qualsevol altre finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, FUNDACIÓ ALBERT es reserva la potestat de retirar, sense previ avís, del lloc web o de la xarxa social corporativa, aquells continguts que es considerin inapropiats.

En tot cas, si es remet informació personal a través de la xarxa social, FUNDACIÓ ALBERT quedarà exempta de responsabilitat amb relació a les mesures de seguretat aplicables a la plataforma, havent l’usuari de, en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa social en qüestió.

ES POT MODIFICAR AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT?

Aquesta Política de Privacitat pot veure’s modificada/actualitzada en funció de les exigències legals establertes o amb la finalitat d’adaptar-la a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o degut a canvis en el nostre web.

Per aquest motiu, aconsellem als usuaris que visitin periòdicament la nostra Política de Privacitat.

Si té dubtes sobre aquesta política, pot contactar amb FUNDACIÓ ALBERT a través del següent correu electrònic: info@fundacioalbert.org

Forman parte:
Colaboran: